Topas

Otsi liike

Otsi
Generic filters

Filtreeri tähestiku järgi

Topas

Topas 100 EC (Taimekaitsevahend, FUNGITSIID)

Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat.Toimeaine: 100 g/l penkonasoo. Eesti reg-nr 0074/22.12.04

Kasutusala: Profülaktilise ja raviva toimega süsteemne fungitsiid viljapuude, marjapõõsaste, maasikate (k.a. katmikalal), viinamarjade, kurgi (k.a. katmikalal), tomati ja paprika (kasvuhoones), kõrvitsa, suvikõrvitsa, meloni, arbuusi, dekoratiivtaimede (k.a. katmikalal) ja tamme-, vahtra- ja viirpuuistikute, metsaistikute jahukaste ja roostehaiguste, viljapuu-mustvähi, laikpõletike ja pruunmädaniku tõrjeks.

Sisaldab ohtlikku ainet tsükloheksanoon, penkonasool, kaltsium dodeküülbenseen sulfonaat, 2-metüülpropaan-1-ool.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Esmaabi: Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. Hoiutingimused: Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Hoiatus: H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H361d Arvatavasti kahjustab loodet. H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu, pöörduda arsti poole. P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti). SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. ® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002 Basel,

Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits

Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits

Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011

Pakend: 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Toote sattumisel nahale võtke ära saastunud riided ning peske koheselt saastunud nahapinda rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldage kontaktläätsed. Vajalik on kiire arstiabi. Toote sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Kui kannatanu hingamine on katkendlik või peatub, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanut soojas, puhkeasendis. Võtke koheselt ühendust arsti või mürgistuskeskusega. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. Kulunormid ja kasutusajad: Topas 100 EC-d on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus on lõppenud.

Kultuur – Kahjustaja – Kulunorm l/ha – Vee kulu l/ha – Pritsimiskordi Intervall (päeva) –  Pritsimise Aeg (BBCH) – Ooteaeg.

Õunapuu, pirnipuu – Jahukaste, viljapuu mustvähk 0,5l/ha,  veekulu 500 1/ha – Enne haiguse ilmumist, viljade moodustumise algusest kuni täisküpsuseni. Ooteaeg 14 päeva.

Kurk avamaal – Jahukaste, laikpõletik – 0,5l/ha, veekulu 500 l/ha, pritsida 2 korda 8 päeva järel enne õitsemist kuni viljade täisküpsuse saavutamiseni. Ooteaeg 3 päeva.

Kurk katmikalal – Jahukaste, laikpõletik – 0,5l/ha, veekulu 500 l/ha,  pritsida 2 korda 8 päeva järel enne õienuppude moodustumist kuni viljade täisküpsuse saavutamiseni, või enne haiguse ilmumist. Ooteaeg 3 päeva.

Ilutaimed avamaal – Jahukaste 0,5l/ha, veekulu 500 1/ha – Esimeste haigustunnuste ilmumisel – Rooste – 0,5 l/ha, veekulu  500 1/ha.

Ilutaimed katmikalal – Jahukaste 0,5l/ha, veekulu 500 1/ha, – Esimeste haigustunnuste ilmumisel – Rooste – 0,5 l/ha, veekulu 500 l/ha.

Punane- ja mustsõstar, karusmari – Jahukaste 0,5l/ha veekulu 300-500 l/ha. pritsida 2 korda 7 päeva järel enne õitsemist ja pärast saagi koristamist, enne lehtede langemist – Rooste, lehelaiktõved – 0,5l/ha, veekulu 500 l/ha

Kirsipuud – Lehevarisemistõbi, lehepõletik, viljapuu mustvähk – 0,5l/ha, veekulu 500 1/ha – Pärast saagi koristamist.

Kõrvits, suvikõrvits, melon, arbuus – Jahukaste, laikpõletik – 0,5l/ha,  veekulu 500 l/ha. Pritsida 2 korda 8 päeva järel enne õitsemist kuni täisküpsuse saavutamiseni. Ooteaeg 3 päeva.

Tomat, paprika (kasvuhoones) – Jahukaste, pruunmädanik, laikpõletik – 0,5l/ha,  veekulu 500 l/ha, pritsida 2 korda 10 päeva järel enne õienuppude ilmumist kuni täisküpsuse saavutamiseni. ooteaeg 3 päeva. 

Viinamari – Jahukaste, laikpõletik – 0,3l/ha,  veekulu 300 l/ha,  pritsida 3 korda 8 päeva järel enne esimeste haigustunnuste ilmumist. Kasvuperioodi algusest (3. leht avanenud) kuni viljade valmimise keskpaigani. Ooteaeg 28 päeva.

Maasikas (kasvuhoones) – Jahukaste, maasikalaikpõletik – 0,5l/ha,  veekulu 300-500 l/ha. Pritsida 2 korda 10 päeva järel roheliste õienuppude faasist kuni kasvuperioodi lõpuni. Ooteaeg 3 päeva.

Maasikas (avamaal) – Jahukaste,  maasikalaikpõletik – 0,5l/ha, veekulu 300-500 1/ha.  Roheliste õienuppude faasist kuni kasvuperioodi lõpuni. Ooteaeg 3 päeva.

Krüsanteemid – Jahukaste, krüsanteemi rooste, laikpõletik – 0,5l/ha, veekulu 500 1/ha – Esimeste haigustunnuste ilmumisel.

Puukoolid – Jahukaste, laikpõletikud, roosted – 0,5l/ha,  veekulu 500 1/ha – Esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Tamme-, viirpuu- ja vahtraistikud – Jahukaste 0,5l/ha,  veekulu 500 1/ha – Esimeste haigustunnuste ilmumise.

Paagisegud. Preparaati võib kasutada segus mitmesuguste neutraalse reaktsiooniga fungitsiidide ning insektitsiididega. Töölahuse valmistamine. Ettenähtud Topas 100 EC kogus lisatakse veega täidetud pritsipaaki segisti töötades. Kui kasutatakse mitut preparaati koos, täidetakse paak poolenisti veega, pannakse segisti tööle, lisatakse märguv pulber ja seejärel Topas 100 EC ning täidetakse paak veega.

Taara kahjutustamine. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Pritsimistehnoloogia. Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine: Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Resistentsus. Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete seenetüvede kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Crop Protection AG edasimüüjaga.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk: Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Olemasolevate või tekkivate resistentsete seenetüvede vastu võivad fungitsiidid osutuda väheefektiivseks ning selle tulemusel saak väheneb. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta Syngenta Crop Protection AG ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidide ebatõhusus resistentsete tüvede korral. Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.

® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002 Basel, Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits. Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits

Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011